Overeenkomsten

Overeenkomst, contracten en andere afspraken

Een ondernemer heeft regelmatig te maken met overeenkomsten, veelal contract genoemd als de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Dat kan variëren van arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten tot financieringsovereenkomsten. Overeenkomsten worden aangegaan met diverse soorten partijen met wie de ondernemer handelt zoals klanten, leveranciers, verzekeraars, de bank enzovoort. Allemaal met hun eigen eisen, karakter en mogelijk ook algemene voorwaarden.

Juridisch advies inwinnen?

Het is handig iets af te weten van overeenkomsten of iemand achter de hand te hebben die er alles van af weet om daarover te kunnen sparren. Immers, u bent ondernemer en weet waarschijnlijk veel van uw eigen handel of vakgebied. Het opstellen en het correct formuleren van afspraken en de en is ook een vak apart. Een goed contract is essentieel voor het geval er een conflict ontstaat. Tijdig juridisch advies kan veel ellende voorkomen.

Zeker als partijen zelf of hun boekhouder de overeenkomst hebben opgesteld, is het verstandig om te laten beoordelen of de tekst geen open eindjes heeft… Weet u precies wat er van u wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als u te laat (of niet) levert of betaalt? Bent u direct een boete of rente verschuldig? En als de wederpartij te laat is: zijn de gevolgen dan hetzelfde?

Vaak blijkt dat zodra er een geschil ontstaat de overeenkomst op onderdelen toch niet zo duidelijk is als men dacht. Daardoor ontstaat er een welles/ nietes discussie en moet de rechter uiteindelijk beslissen. Er blijkt bijvoorbeeld dat de leveringstermijn van de ander niet fataal maar juist erg rekbaar is. Of men heeft een voorbeeldcontract gebruikt die voor iets anders is bedoeld en blijken belangrijke zaken toch niet geregeld te zijn…. Of u blijkt met de receptionist afspraken te hebben gemaakt en niet met de bevoegde salesmanager!

Soorten overeenkomsten

De overeenkomsten waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen:

– arbeidsovereenkomst met uw personeel
beëindigingsovereenkomst dienstverband werknemer
– lease-overeenkomst voor de bedrijfsauto en het machinepark
– huurovereenkomst bedrijfspand als huurder of verhuurder
– financieringsovereenkomst / geldleningsovereenkomst met de bank met daaraan gekoppeld een pandakte of hypotheekakte
– borgstellingsovereenkomst
– vervoersovereenkomst (levering van gekochte goederen)
– licentieovereenkomst
– franchiseovereenkomst
– vennootschapscontract voor uw bedrijf in de vorm van een vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (BV), maatschap, etc.
– bij een BV: een aandeelhoudersovereenkomst
– overeenkomst van opdracht met bijvoorbeeld uw accountant
– koopovereenkomst voor uw bedrijfsvoorraden, kantoorartikelen etc.
– huwelijkse voorwaarden (ook dat is een contract en wel tussen de ondernemer en zijn/ haar echtgenoot/echtgenote).

Belang juiste formulering overeenkomst

Bij een goed geformuleerde overeenkomst weet u wat over en weer de rechten en plichten zijn, ook als de zaken niet zo verlopen als gepland. Moet er geprocedeerd worden, is het belangrijk dat ook voor een derde duidelijk is wat er is overeengekomen, immers, een rechter zal als buitenstaander aan de hand van de overeenkomst zijn oordeel moeten vormen.

Zijn er onduidelijkheden dan zal de rechter zelf invulling moeten geven wat in het voorkomende geval behoort te gebeuren. Men loopt echter ook het risico dat de vordering wordt afgewezen of er allerlei complicaties ontstaan omdat achteraf blijkt dat een bepaling in het contract in strijd is met wettelijke voorschriften of haaks staat op de gehanteerde algemene voorwaarden. Uw contractspartij betaalt de tussentijdse nota’s niet en u vreest dat er financiële problemen zijn bij deze. U wilt daarom eerst betaling vorderen en uw eigen verplichtingen opschorten: wat nu als blijkt dat in de algemene voorwaarden is vastgelegd dat betaling dient te geschieden nadat is geleverd. Er dient dan eerst geleverd te worden voordat u uw openstaande nota’s kunt opeisen….. Wat nu? Dit kan worden voorkomen door het contract eerst te laten lezen door een juridisch adviseur met verstand van zaken.

energy-certificate-428300_1920

De discussie kan nog lastiger zijn als de afspraken mondeling zijn gemaakt: wat is er precies afgesproken, zoveel maanden geleden, en hoe kunt u bewijzen wat er afgesproken is? Dat is nog moeilijker als er tussentijds wijzigingen of aanvullende opdrachten zijn verstrekt door uw wederpartij, een veel voorkomend probleem bij kleinere aannemers.

Mondelinge afspraken zijn geldig maar vaak moeilijker aan te tonen als er een geschil ontstaat. Daarom is het beter om afspraken vast te leggen in een contract. Een goed contract houdt rekening met de mogelijkheid dat u niet kunt leveren of u de geplande leverantie niet meer nodig heeft: wat zijn dan voor u de consequenties? Op welke wijze dient meerwerk te worden opgedragen en vastgelegd om discussie achter over de hoogte van de nota te voorkomen. Of wat als blijkt dat uw contactpersoon bij de wederpartij allerlei toezeggingen heeft gedaan die de wederpartij niet kan waarmaken? Dat moet je vooraf overzien en vastleggen en niet pas achteraf in de rechtzaal ontdekken. Let wel, als alle afspraken naar behoren zouden worden nagekomen, waren contracten niet nodig en rechters werkloos…..

Vraag tijdig juridisch advies over een contract aan uw juridisch adviseur zoals u ook uw financiële zaken bespreekt met uw bankier of accountant. Hij of zij zorgt dat uw afspraken in juiste bewoordingen en met de nodige randvoorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regeling wordt verwoord. Beter eenmalig een paar uur besteden aan het opstellen van een goed contract dan een duizenden Euro’s besteden aan kosten en een paar jaar aan procederen!

Vragen staat vrij!

Vraag vrijblijvend juridisch advies bij ons kantoor. Mr P. Bollema heeft de nodige ervaring als het gaat om het vastleggen van afspraken in een contract en kan u adviseren. U kunt ook gebruik maken van ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur of u kunt bellen of mailen.

Call Now Button