privacybeleid

Privacybeleid BK&R advocaten mediation te Leeuwarden (februari 2018)

Voor het uitoefenen van haar taken als advocaat en / of mediator heeft BK&R advocaten mediation persoonsgegevens nodig van haar opdrachtgevers en de eventuele tegenpartijen van deze opdrachtgevers en eventueel derde betrokkenen, zoals bijvoorbeeld kinderen in geval van een echtscheiding.

 

Aard van de gegevens:

 

Ten behoeve van de uitvoering van onze opdrachten en /of advieswerkzaamheden verzamelen wij de navolgende persoonsgegevens: naam opdrachtgever, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, huwelijkse staat en dergelijke. Ook gegevens van derden zoals de gemeente, de Raad voor Rechtsbijstand, tegenpartijen en / of andere derden, rechtbank worden eveneens door ons verwerkt overeenkomstig de voorschriften van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden dienen wij veelal te beschikken over voormelde persoonsgegevens. Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor de uitoefening van de overeenkomst van de opdracht in de betreffende zaak.

Hoe wij gegevens gebruiken die wij verzamelen:

 

De gegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor het voeren van eventuele procedures en / of advieswerkzaamheden met betrekking tot de verstrekte opdracht of het overigens kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden. De gegevens worden bewaard in (digitale) dossiers welke wij per behandelde zaak bewaren en opslaan. Daartoe wordt ten behoeve van de digitale dossiers gebruikt gemaakt van online opslag van gegevens in ons online-administratiesysteem en dossierbeheer.

Categorie ontvangers:

 

Gegevens worden gebruikt in en ten behoeve van contact met opdrachtgever en / of tegenpartijen en / of andere betrokkenen. Gegevens kunnen worden verstrekt aan onder andere gerechtelijke instanties, Raad voor Rechtsbijstand, tegenpartijen, derden partijen zoals verwerkers van persoonsgegevens waaronder de ICT-netwerkbeheerder, de leverancier van de door BK&R advocaten mediation gebruikte web-based software ten behoeve van haar praktijkuitoefening, de accountant voor de uitvoering van de boekhouding. Deze hebben toegang tot onze (persoons)gegevens indien en voor zover nodig voor de uitvoering van hun werkzaamheden ten behoeve van ons advocatenkantoor. Met deze derden (“verwerkers”) hebben wij schriftelijke afspraken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens en de privacy daarvan en de bescherming van deze gegevens conform de AVG en met inachtneming van andere vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen waaronder bescherming van de toegang van de persoonsgegevens door middel van wachtwoorden en dergelijke.

Rechten betrokkene persoonsgegevens:

 

Degene van wie wij persoonsgegevens verzamelen heeft het recht om deze gegevens in te zien, desgewenst wijziging en / of rectificatie en / of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Dit kan geschieden door een e-mail / verzoek te richten aan de advocaat die de betreffende persoonsgegevens heeft verzameld dan wel via een e-mail aan info@bknr.nl met als onderwerp “verzoek persoonsgegevens”. Tegen het verzamelen van de gegevens kan ook bezwaar worden gemaakt door betrokkenen. Wij zullen gehoor geven aan een dergelijk verzoek indien en voor zover dat niet in strijd is met de wettelijke regels met betrekking tot bewaartermijnen, de uitvoering van de overeenkomst daardoor niet wordt belemmerd of wij anderszins een gerechtvaardigd belang hebben bij handhaving van deze gegevens. Wij zullen gegevens verwijderen indien dat wettelijk is toegestaan, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen van dossiers en boekhouding. Betrokkenen kunnen tegen een beslissing van ons kantoor op een gedaan verzoek, bezwaar maken tegen de wijze waarop de gegevens zijn verzameld en / of het gebruik daarvan door een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Beveiliging van gegevens:

 

Wij doen ons uiterste best om persoonsgegevens die wij verzamelen te beheren en te verwerken conform de regels van de AVG. Daartoe hanteren wij onder andere het gebruik van beveiligde internetverbindingen, firewalls, wachtwoordbeheer, back-ups van fysieke bestanden, antivirussoftware en dergelijke. Verwerkers die mogelijk bij de persoonsgegevens kunnen in het kader van de uitvoering van hun taken voldoen eveneens aan de AVG onder andere door het maken van een back-ups, gebruik van beveiligde internetverbindingen, firewalls en dergelijke.

Toepasselijkheid:

 

Het privacystatement en / of privacybeleid is van toepassing op de verzameling door BK&R advocaten mediation van de persoonsgegevens van natuurlijke personen, niet-zijnde ondernemingen en / of rechtspersonen.

Call Now Button