Vof

In een vennootschap onder firma (veelal afgekort tot vof) hebben twee of meer vennoten samen een onderneming. Als vennoot kunnen optreden natuurlijke personen (” mensen” ) maar ook rechtspersonen, bijvoorbeeld een besloten vennootschap. De samenwerking kan voor langere tijd zijn maar ook voor een eenmalige samenwerking in een gezamenlijk project.

Aansprakelijkheid vennootschap onder firma

Een belangrijke eigenschap van de vof is de aansprakelijkheid van de vennoten. In beginsel is elke vennoot persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vof (niet voor privéschulden van een van de  andere vennoten), ongeacht of de aangesproken vennoot weet heeft van de schuld en of deze is aangegaan, tenzij een vennoot zijn bevoegdheden te buiten is gegaan en de beperking van diens bevoegdheden in het handelsregister is ingeschreven. In het vennootschapscontract kan men afspraken maken over de onderlinge verdeling van  het riscio indien de vennoten prive aansprakelijk worden gesteld.

Schulden van de vof

Schulden kunnen als eerste worden verhaald op het vermogen van de vof en, als de vof onvoldoende verhaal biedt, op het privévermogen van de vennoten. Verder kan het zijn dat een vennoot meer dan zijn deel van een schuld heeft betaald. Of wat te doen als een vennoot is uitgetreden en er blijken nog schulden te zijn van voor het uittreden? In beginsel blijft een vennoot aansprakelijk voor schulden of verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die nog stammen uit de periode dat hij/zij nog vennoot was. Voor die situtaite moeten afspraken worden gemaakt in het vennootschapscontract, bijvoorbeeld dat de voortzettende vennoten de verplichtingen uit lopende contracten zullen overnemen en de uittredende vennoot daarvoor wordt gevrijwaard.

milipol-claude-gueant-836171_1920

Toetreding vennootschap onder firma

Maar wat als u wilt toetreden tot een bestaande vof. Doe dan goed onderzoek naar de financiële situatie: u wordt namelijk aansprakelijk voor de schulden, dus ook die voortvloeien uit oude afspraken/ overeenkomsten. In de jurisprudentie is echter ook wel bepaald dat die aansprakelijkheid zich ook kan uitstrekken tot oude schulden, schulden die zijn ontstaan voor de toetreding. Om die reden kan het dus van belang zijn daarover een (intern geldende) afspraak vast te leggen in het vennootschapscontract, nlm dat de toetreder alleen aansprakelijk is voor nieuwe schulden. Wellicht is het verstandig om een besloten vennootschap op te richten en deze vennoot in de vof te laten worden.

Het vennootschapscontract

Beperkingen bevoegdheden

In het vennootschapscontract worden onder andere naam, doel, inbreng van de vennoten, de bevoegdheden van de afzonderlijke vennoten geregeld. Om te zorgen dat een vennoot niet aansprakelijk is voor schulden die een andere vennoot onbevoegd is aangegaan, bijvoorbeeld het aangaan van een te hoge financiële verplichting, moet men de bevoegdheden van de vennoten danwel de beperkingen van bevoegdheden inschrijven in het handelsregister. Veel voorkomend is de beperking dat de vennoten elk afzonderlijk bevoegd zijn overeenkomsten aan te gaan tot een bedrag van € 2.500,= en dat voor hogere bedragen alleen de vennoten tezamen bevoegd zijn.

En verder?

Wat verder in de overeenkomst wordt geregeld:

  • aansprakelijkheid vennoten en onderlinge draagplicht
  • de verplichting tot het verzekeren voor ziekte of arbeidsongeschiktheid van een vennoot
  • de toetreding (nieuwe) vennoten,
  • de opzegging door een vennoot,
  • de voortzetting door 1 of meer vennoten bij de opzegging van een vennoot
  • de verdeling/ vereffening na opzegging of ontbinding van de vof
  • de interne aansprakelijkheid voor het geval de vof aansprakelijk wordt gesteld of voor schulden van de vof
  • de wijze waarop de winst wordt verdeeld, waarbij o.a. van belang kan zijn het verschil in inbreng, verschil in omvang van werkzaamheden, het moment van toetreding etc.
  • een concurrentiebeding voor zowel tijdens de samenwerking als ook een bepaalde periode daarna: niet zelden gaat een vennoot buiten de vof om aan de slag gaat om zo de omzet van een opdracht of werk  voor zichzelf wil houden.

Nog te vaak wordt voor de overeenkomst gebruik gemaakt van een model van internet of van de boekhouder. Soms kan men daarmee volstaan maar vaak ook niet, zeker als de inbreng van de vennoten niet gelijk is en/of het winstaandeel niet voor elke vennoot gelijk is. Zorg dan ook dat u weet wat er in de overeenkomst staat en wat de consequentie daarvan is. Zo wordt vaak een geschillenregeling opgenomen: geschillen dienen veelal te worden behandeld door 3 scheidsmannen, echter, dat is een veelal een dure oplossing. Het is veel eenvoudiger om via een rechter een beslissing te vragen: daarvoor hoeft men eenmalig griffierecht te betalen en niet driemaal een aanzienlijk uurtarief x vele uren!

Vragen van een juridsch advies staat vrij!

Goed juridisch advies hoeft niet duur te zijn. Wilt u weten of u iets kunt doen om problemen te voorkomen of op te lossen, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Call Now Button